Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

luni, 26 martie 2012

IMPORTANT - Programul Euro 200

Pentru a beneficia de ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator conform Legii 269/2004, elevii care provin din familii în care venitul brut pe membru sub 150 LEI se vor adresa secretariatului şcolii.

Cererea tip care se va ridica de la secretariat (sau se va tipări faţă verso din anexe) va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitatate al părintelui / ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, alşe celorlalţi membri ai familiei;

c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ / unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi / surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;

f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Solicitanţii vor depune cererile şi documentele anexate la secretariatul şcolii în perioada 2 - 21 aprilie 2012. 

Anexe:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu